Menu- główna strona

Planowana data publikacji - IV kwartał 2013 roku.

Tom IV Postępowania okołopodatkowe.

Część 2. Postępowanie cywilne i gospodarcze.


1.2.    Postępowanie cywilne
1.2.1. Niesporne co do zasady
1.2.2. Cywilne sporne
1.2.3. Konsekwencje podatkowe postępowań cywilnych
1.2.4. Konsekwencje podatkowe czynności nieważnych i bezskutkowych

2.1. Postępowanie gospodarcze

3.1.    Postępowanie rejestrowe. Zagadnienia teoretyczne
3.1.1. Postępowanie rejestrowe przed organami administracyjnymi
3.1.1.1. Postępowanie o charakterze koncesyjno-licencyjnym
3.1.1.2. Postępowanie o charakterze ewidencyjnym
3.1.1.3. Rys historyczny
3.1.1.4. Obowiązujący stan prawny
3.1.2.    Postępowanie ewidencyjne przed organami państwowymi
3.1.2.1. Postępowanie ewidencyjne przed organem podatkowym
3.1.2.1.1. Zgłoszenie w zakresie podatku od towarów i usług
3.1.2.1.2. Zgłoszenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego
3.1.2.1.3. Zgłoszenie obowiązku podatkowego w zakresie pozostałych podatków
3.1.2.1.4. Czynności uwalniające od obowiązku podatkowego (podatek od spadków i darowizn)
3.1.3. Postępowanie ewidencyjne w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
3.1.4. Postępowanie ewidencyjne przed pozostałymi organami państwowymi
3.1.5. Postępowanie wobec innych organów


3.2. Postępowanie wobec sądu rejestrowego
3.2.1. Prawo spółek. Zagadnienia ogólne. Prawa właścicielskie i zarządcze
3.2.1.2. Spółki kapitałowe
3.2.1.2.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.2.1.2.2. Spółka akcyjna
3.2.1.2.3. Spółki mieszane i powiązane
3.2.2.    Inne podmioty prawa
3.2.2.1. Fundacje
3.2.2.2. Stowarzyszenia
3.2.2.3. Spółdzielnie i inne


3.2.2. Wszczęcie postępowania rejestrowego
3.2.3. Przebieg postępowania rejestrowego
3.2.4. Zakończenie postępowania rejestrowego
3.2.4.1. Likwidacja i podobne
3.2.4.2. Upadłość


Część 3
1.1.    Postępowanie egzekucyjne
1.1.1. Rys historyczny postępowania egzekucyjnego w polskim prawie narodowym (wiek XX)
1.1.2. Wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego
1.1.3. Zarzuty i zastrzeżenia w postępowaniu egzekucyjnym
1.1.4. Przebieg postępowania. Czynności egzekucyjne
1.1.5. Kontrola sądowoadministracyjna postępowania egzekucyjnego w administracji. Podtytuł: co by na to powiedział Arystoteles?
1.1.6. Postępowanie egzekucyjne pozaadministracyjne (sądowe)
1.1.7. Zbieg egzekucji sądowej z administracyjną
1.2.    Postępowanie zabezpieczające

Część 3. Postępowanie karne, karne-skarbowe, celne
1.1.    Postępowanie karne
1.1.1. Zagadnienia ogólne
1.1.1.1. Przestępczość w obrocie gospodarczym
1.1.1.2. Przestępstwa przeciwko dokumentom
1.1.1.3. Przestępstwa przeciwko urządzeniom księgowym
1.1.1.4. Przestępstwa przeciw prawom pracowniczym
1.1.1.5. Przestępstwa przeciw własności
1.1.1.5.1. Przestępstwa przywłaszczenia podatku dochodowego od pracowników
1.1.1.5.2. Przestępstwa przeciw mieniu (spółek i podobne)
1.1.1.2. Przestępstwa urzędnicze
1.1.1.2.1. Korupcja
1.1.1.2.2. Przekroczenie uprawnień
1.1.2. Pozostałe zagadnienia


1.2.    Postępowanie karno-skarbowe
1.2.1. Rys historyczny
1.2.2. Szczególne regulacje prawa karnego skarbowego (czynny żal, dobrowolne poddanie się karze, przestępstwa kauczukowe)
1.2.3. Postępowanie mandatowe
1.2.4. Przebieg postępowania. Wyłączenie poczytalności. Błąd co do prawa
1.2.5. Zbieg przestępstw
1.2.6. Pozostałe zagadnienia


2.1.   Postępowanie celne
2.1.1.Rys historyczny
2.1.2. Postępowanie celne w obowiązującym stanie prawnym. Odprawy celne
2.1.3. Instytucje postępowania administracyjnego w postępowaniu celnym
2.1.4. Sądowa kontrola postępowania celnego


Część 4. Postępowanie wobec ZUS i KRUS
1. Zagadnienia ogólne ubezpieczeń społecznych
2. Podległość ubezpieczeniom społecznym i pochodnym.
2.1. Podległość ubezpieczeniu
2.2. Wyłączenia spod ubezpieczeń
3. Szczególny tryb postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń
3.1. Kontrola prawidłowości ubezpieczeń w trybie administracyjnym
3.2. Sądowa kontrola prawidłowości ubezpieczeń
4. Szczególny tryb ubezpieczeń obowiązkowych
4.1. Ubezpieczenia rolników
4.2. Ubezpieczenia księży i inne
4.3. Pozostałe ubezpieczenia (dobrowolne)


Część 5. Postępowania w sprawach pracowniczych
1. Określenie pracownika. Prawo pracy
2. Inne formy zatrudnienia. Umowa zlecenia i o dzieło
3. Obowiązki i uprawnienia pracownika oraz ich przestrzeganie i kontrola
4. Postępowanie sądowe w zakresie praw pracowniczych

Część 6. Pozostałe postępowania
1. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków
2. Abolicja podatkowa
3. Pomoc de minimis
4. Ulgi inwestycyjne
5. Zaniechanie poboru
6. Postępowanie w zakresie praw człowieka
7. Skarga konstytucyjna
8. Postępowania o nieustalonym charakterze


  Kontakt:
Grzegorz Walkowski
ul.Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
e-mail: grzegorzwalkowski@walkowskibiuro.pl

Projekt Firmy INMAKS - link